VOORWAARDEN RIJBEWIJS ABONNEMENT

Welke voorwaarden gelden er voor iemand die het rijbewijs abonnement wilt afsluiten?

 • U heeft geen BKR registratie.
 • U heeft een (vaste) baan of minimaal 1 jaar contract bij een werkgever.
 • Als u jonger bent dan 18 of nog geen werk hebt, dan kan een derde (ouder) garant staan voor de kosten.
 • U moet een machtiging afgeven voor alle maandbetalingen, deze worden per maandelijkse incasso gedaan.
 • De naam van de rekeninghouder moet overeenkomen met de naam van de cursist, of de garant.
 • Hoeveel u per maand gaat betalen is afhankelijk van welke pakket u wenst.
 • Bij het afsluiten van een rijbewijs abonnement bij Rijschool Rijlesboeken.nl betaalt u aansluitkosten. Aansluitkosten €45, administratiekosten €20

Wat zijn de afspraken?

 1. De klant betaald eenmalig administratiekosten en aansluitkosten voor aanvang van het abonnement.
 2. Het maandbedrag moet voor aanvang worden voldaan.
 3. De klant betaald een maandbedrag van het abonnement als borg.
 4. Bij verzuim tot betalen zal de borg worden gebruikt om de achterstand te compenseren, dat wilt tevens ook zeggen dat het abonnement dan onderbroken wordt net als de rijlessen tot dat de achterstand wordt voldaan.
 5. De maandbedragen worden altijd per automatische incasso voldaan, de klant moet Rijschool First een machtiging geven om deze te incasseren.
 6. De klant betaald het geselecteerde maandbedrag altijd vooruit.
 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor een maximale periode van één jaar en deze kan verkort worden door de klant mits deze alle termijnbetalingen ineens kan voldoen.
 8. Door de overeenkomst aan te gaan met Rijschool Rijlesboeken.nl dan verplicht de klant zich om alle termijn betalingen te voldoen van haar afgenomen rijbewijsabonnement, hetzij versneld, hetzij binnen de afgesproken periode.
 9. bij het afronden van alle termijn betalingen ontvang de klant een bevestiging dat deze geen abonnement achterstand meer heeft.
 10. De afgesproken termijnduur van het rijbewijs abonnement kan niet worden gewijzigd.
 11. Bij verzuim van de betaalverplichtingen zal Rijschool Rijlesboeken.nl overgaan tot incasseren via incassobureau daarna wettelijke rente van toepassing..
 12. Na het afsluiten van de overeenkomst en na het verstrijken van de maximaal genomen periode kan de overeenkomst niet verlengt worden. Het einddatum van de overeenkomst betekent ook het einde van de periodieke betalingen.
 13. Het veranderen van de abonnement duur, of de overeenkomst is niet mogelijk mits het gaat om het verkorte van de abonnement duur, hier zijn geen kosten aan verbonden.
 14. Het verlengen van de abonnement duur is alleen mogelijk wanneer het blijkt dat de klant meer lessen nodig heeft dan in eerste instantie was aangegaan. De kosten die daarbij gepaard gaan zijn de administratiekosten van €20.
 15. Het is de bedoeling dat de klant zich aan alle verplichtingen houdt, bij betalingsverzuim, zal Rijschool Rijlesboeken.nl voor elk verzuimdag €15 per dag in rekening brengen tot maximaal van 30 dagen.
 16. De overeenkomst / het abonnement, de termijnbetalingen en de bijkomende kosten van de levering van diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft.
 17. Uit deze bepaling volgt dat de verantwoordelijkheid voor het tijdig betalen van de Abonnementkosten een verantwoordelijkheid is van de klant . Betaalt de klant de abonnement kosten niet tijdig dan is de klant in gebrek en in verzuim. Vanaf het moment dat de klant nalatig is in het betalen van de termijnbetalingen dan zullen er sancties worden opgelegd. Dit kan de verschuldigdheid van wettelijke rente zijn, maar ook het betalen van een boete. Rijschool Rijlesboeken.nl zal de zaak ook uithanden geven voor het invorderen van de kosten.  Rijschool Rijlesboeken.nl heeft het recht om abonnementsgelden en andere bedragen die de klant onder deze overeenkomst verschuldigd is te factureren.
 18. De klant zal de verschuldigde maandelijkse bedragen via automatische incasso laten verlopen op het door de klant aangegeven bankrekening. Bij de periodieke betalingen zijn er rentekosten berekend.
 19. Klachten betreffende de facturen dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn aan Klantenservice gemeld te worden. Indien de klant redelijkerwijze niet binnen deze termijn kon reageren, kan deze termijn door Rijlesboeken worden verlengd. Het louter indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op. Rijschool Rijlesboeken.nl neemt alleen schriftelijke opschortingverzoeken in behandeling en dit slechts voor het gedeelte van de factuur dat gemotiveerd wordt betwist.
 20. De klant is in gebrek wanneer deze na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn nog niet tot betalen is overgegaan. Rijschool Rijlesboeken.nl is in dat geval gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 15,- per maand en buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% (exclusief btw) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 25,-. Tevens is de klant aansprakelijk voor alle door Rijschool Rijlesboeken.nl te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken heeft Rijschool Rijlesboeken.nl eveneens het recht over te gaan tot het buiten gebruik stellen van de diensten aan de klant.